Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten

overeenkomsten van Wrapped Up

Artikel 2. Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Wrapped Up zijn vrijblijvend tenzij anders besproken. 2. Indien

een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan,

kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging

van Wrapped Up.

3. De overeenkomst tussen Wrapped Up en opdrachtgever komt tot stand na

uitdrukkelijke aanvaarding door Wrapped Up.

4. De van de offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven

eigendom van Wrapped Up.

5. Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd

de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

6. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig

ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

7. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

8. De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht

meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie

niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 3. Prijzen

1. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Wrapped Up en

opdrachtgever afgesproken prijs.

2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Wrapped Up gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van arbeid en materialen. 3. Het

gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4. Annulering, verplaatsing

1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk 8 dagen voorafgaande aan de

met Wrapped Up afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden kosteloos

worden geannuleerd.

2. Kosteloze verplaatsing (ofwel het aanpassen van de overeengekomen datum) door

de opdrachtgever van de montage is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 14 dagen voor

aanvang van de montage.

3. Annulering dient schriftelijk, per email of per whatsapp/sms te geschieden.

4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan Wrapped Up een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 50% van de aanneemsom met een minimum van € 250, – verschuldigd.

5. Annulering op dezelfde dag van de afspraak is alleen mogelijk tegen 75% van de

aanneem som.

6. De afspraak verzetten op dezelfde dag van de afspraak is alleen mogelijk tegen 50%

van de aanneem som.

7. Wrapped Up heeft het recht zonder opgave van redenen de opdracht te annuleren of

verzetten. In dat geval wordt óf een nieuwe afspraak gemaakt, of ontvangt opdrachtgever een creditnota.

Artikel 5. Montage interieurfolie

Op de volgende ondergronden kunnen we GEEN interieurfolie wrappen:

•     Glasvezelbehang

•     Werkende ondergronden (onbehandeld hout)

•     Slecht hechtende verflagen

•   Ondergronden waarbij fabrieksmatig aangebrachte folie / fineer begint de onthechten

(Loslatende fineer moet eerst worden hersteld of verwijderd)

•   Ondergronden die niet strak zijn (zoals een grof stucwerk)

•   Ondergronden met veel profiel (bijvoorbeeld keukenkastjes met een diep

profiel)

•    Onregelmatigheden in de ondergrond zul je door de folie heen zien. Wij

kunnen oppervlakken schuren en waar mogelijk vullen. Wij geven geen garantie

dat de oppervlakken na opvullen en schuren 100% strak zijn.

2. Werkbladen kunnen wij ook wrappen met interieurfolie. Wij wrappen de zichtbare delen van het werkblad. Vaste objecten zoals de kraan, de cooker, het fornuis en een opstaande spoelbak dienen te zijn verwijdert. Is dit niet het geval, dan komt er een klein naadje naar de achterwand. Kitranden dienen ook te zijn verwijderd (wij kunnen

dit doen tegen een meerprijs van €75,- incl. btw.). Voor de mooiste kwaliteit raden wij aan zelf het werkblad af te kitten.

3. De foliemontage wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd, kleine onvolmaaktheden

behoren echter tot het handwerk.

Artikel 6. Garantie

1. Wrapped Up staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen

werkzaamheden.

1.2 Wrapped Up biedt 4 jaar garantie op de geleverde folie

2. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

3. De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde

zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.

4. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover

tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

5. Wrapped Up geeft geen garantie op de hechting van onderliggende verf, lak of folie.

6. Eventuele kleine krimpscheuren op verstekhoeken kunnen ontstaan als gevolg van

minimale werking in ondergrond en folie. Dit valt niet binnen de garantie.

7. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder toestemming van Wrapped Up, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze op een anders dan voorgeschreven manier gebruikt worden.

8. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de

desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te

onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Eventuele gebreken dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking schriftelijk per mail aan

Wrapped Up te worden gemeld. De opdrachtgever dient Wrapped Up in de gelegenheid

te stellen een klacht te onderzoeken.

9. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

10. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de eerder genoemde datum,

komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd per mail, dan zal Wrapped Up de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de

opdrachtgever voldoen.

12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten

daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voorrijkosten, etc. aan de zijde van Wrapped Up daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6B. Garantie op de Bodaq interieurfilms

1. Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het nieuwe design op uw

oppervlakken, geven wij garantie op de folie.

2. U krijgt een garantie tot 10 jaar op de interieurfilms van Bodaq. De folie is geschikt voor dagelijks gebruik. Echter is het wel van belang het oppervlak met zorg te behandelen, zoals bij elk oppervlak.

3. Als u direct met een mes op de folie snijdt, kan er natuurlijk schade ontstaan. Daarom is het gebruik van een snijplank altijd aan te raden.

4. De folie is hittebestendig tot 110°C, maar er zijn keukenaccessoires die nog heter

worden. Over het algemeen staat dit vermeld in de gebruiksaanwijzing van de

keukenaccessoires. De veilige keuze is om altijd een onderzetter te gebruiken bij hete

containers. Hier een klein voorbeeld: een snelkookpan kan temperaturen tot 130°C bereiken en deze kan bij direct contact een markering achterlaten die de zelfhelende functie van de folie niet aankan. Ook het warmtegeleidingsvermogen van bepaalde materialen varieert. Zo warmt een buitenkant van metaal of emaille bijvoorbeeld sneller op en ontstaat er meer warmte dan verwacht.

5. Het oppervlak is getest op interacties met sterke middelen zoals cola, azijn en zoutzuur tot 10%, maar vlekken moeten nog steeds worden verwijderd en mogen niet permanent uitdrogen. Als sommige vlekken langer dan een dag worden geabsorbeerd, kan een rand verschijnen die moeilijker te reinigen is. Zo’n alledaags ongelukje mag zeker niet langer dan 48 uur blijven liggen. Rode wijn of tomatensaus vlekken moeten altijd snel schoongemaakt worden.

6. Let ook op met kaarsvet. Vermijd de was direct op het oppervlak, want wie dit ooit op

een fineer heeft ervaren, kan zich zeker herinneren dat de was een vette laag achterlaat. 7. Direct zonlicht, UV- en infraroodstraling beïnvloeden het oppervlak van elk product, zoals bij meubels in en om het huis, zo ook bij interieurfolie. Kleurveranderingen, vervorming en andere zaken kunnen het gevolg zijn van onbeschermd en direct zonlicht en vallen niet onder de garantie. Daarom is het gebruik van een raamfolie over het algemeen aan te bevelen.

8. De folie is geschikt voor dagelijks gebruik, maar is niet onverwoestbaar. Daarom moet

het net als elk ander oppervlak met zorg behandeld worden. Grove nalatigheid maakt geen deel uit van een normale behandeling en valt niet onder de fabrieksgarantie.

9. Houd er rekening mee dat glanzende oppervlakken en effen kleuren met een matte afwerking over het algemeen gevoeliger zijn voor krassen of schade dan decors met een structuur of nerf. Lichte krassen of drukpunten in de glanslaag veranderen de lichtreflectie, zodoende onderbreken ze het uniforme glanzende oppervlak.

10. Voor regelmatig onderhoud van de folie kan het oppervlak snel en eenvoudig worden

gereinigd met standaard huishoudelijke reinigingsmiddelen. Bij hardnekkig of opgedroogd vuil, dat bijvoorbeeld gedurende langere tijd op een moeilijk bereikbare plaats gelegen heeft, kan het gebied ook geweekt worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Wrapped Up is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die

rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Wrapped Up.

2. Wrapped Up is echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Wrapped Up is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste

en/of onvolledige gegevens.

3. Wrapped Up is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door een verwaarloosde staat of onjuiste behandeling van het te bewerken product.

4. Wrapped Up is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wrapped Up aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wrapped Up toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze leveringsvoorwaarden.

5. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (10 dagen na oplevering) is Wrapped Up niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Wrapped Up een gebrek bevat dat door de

opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Wrapped Up

van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. Wrapped Up is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuurbedrag.

Artikel 8. Klachten

1. Opdrachtgever dient klachten over de door de Wrapped Up uitgevoerde

werkzaamheden binnen 10 werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan

Wrapped Up mee te delen.

2. Bij overschrijding van deze 10 werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Wrapped Up

met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9. Betaling

1. De volledige betaling dient uiterlijk tot 8 dagen na montage te zijn voldaan. Tenzij

anders is afgesproken.

2. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Wrapped Up

verschuldigd is, is Wrapped Up gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te

berekenen. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom.

3. Als Wrapped Up haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten

verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.

4. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting

van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van

gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de

klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10. Overmacht

1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Wrapped Up niet in staat is deze

na te komen wordt de overeenkomst tussen Wrapped Up en opdrachtgever ontbonden. 2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de

overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Wrapped Up

redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

3. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht

geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Ontbinding

1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door

een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

2. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Wrapped Up

richt zal hij/zij Wrapped Up eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een

redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de

tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk

omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing.